Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest GVF SP.Z O.O. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 91, 95-200 Pabianice, NIP 7312048799, REGON 361265492, numer KRS 0000553525.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu   prawidłowej realizacji umów zawartych  z  GVF SP.Z O.O. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 91, 95-2 Pabianice, NIP 7312048799, REGON 361265492.  Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody , którą klient  może wyrazić w osobnym oświadczeniu, iż  GVF SP.Z O.O. z siedzibą przy ul.  Warszawskiej 91, 95-200 Pabianice, NIP 7312048799, REGON 361265492. numer KRS 0000553525, może przetwarzać dane w celach marketingowych w rozumieniu art 6 ust 1 lit f RODO. Jeżeli klient takiej zgody udzieli, to może ją  następnie  w każdej chwili odwołać.
  Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody klienta , sprzedawca ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonów informacji handlowych  w rozumieniu art 6 ust 1 lit a RODO  Jeżeli klient takiej zgody udzieli , to może ją następnie  w każdej chwili odwołać.
 3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Dane, które przetwarza Administrator to w szczególności: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, NIP.
 4. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej) ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji.
 7. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami podanymi wyżej – dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach lub listach przewozowych, fakturach są przechowywane przez okresy przewidziane prawem, w myśl obowiązujących Administratora przepisów.
 9. Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane. Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert
  o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np.
  w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił, a także upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego
 10. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji państwowej, a także podmioty świadczące na naszą rzecz bieżące usługi, m.in księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
 11. Ewentualne skargi lub zażalenia w zakresie przetwarzania danych osobowych możecie Państwo kierować również na adres e-mail:  ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl

Informujemy, że naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pan Jacek Pankiewicz.

Dane do kontaktu:
Market Service. Teresa Pankiewicz
ul. Senatorska 24/26
93-192 Łódź
tel/fax 42 637 75 04 
kom. 601 316 990 ; 725 316 990

ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl

KOSZYK
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że jeszcze nie dokonałeś wyboru.